Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00tel.: +48 12 433 80 70
ul. Piłsudskiego 9/431-110 Kraków

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, osób występujących w ich imieniu oraz podmiotów współpracujących z GBR Consulting Artur Pietrzak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwani w dalszej części niniejszego dokumentu Klientami.
 2. Administratorem danych osobowych jest GBR Consulting Artur Pietrzak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, dalej „GBR Consulting”, ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000702325, NIP 6762538994, REGON: 368712617.
 3. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
 4. pisemnie, kierując korespondencję pod adres: GBR Consulting Artur Pietrzak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków
 5. telefonicznie, pod numerami +48 601413132 (dla połączeń komórkowych) lub +48 12 4338070 (dla połączeń stacjonarnych)
 6. mailowo, pod adresem: biuro@gbr.net.pl
 7. Dane osobowe zbierane przez GBR Consulting są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 8. Dane naszych Klientów są dla nas ważne, dlatego GBR Consulting dokłada najwyższej staranności celem poszanowania prywatności naszych Klientów oraz zabezpieczenia i ochrony powierzanych nam danych.

§ 1 Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. GBR Consulting zbiera informacje dotyczące swoich Klientów, którymi mogą być:
  1. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  3. osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane oraz przetwarzane przez GBR Consulting:
  1. w związku z zawarciem przez Klienta umowy na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego, księgowości oraz prowadzenia administracji kadrowej i płacowej ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. celem wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. W toku realizacji czynności wskazanych w punkcie 1 powyżej GBR Consulting przetwarza następujące dane osobowe Klientów oraz osób występujących w ich imieniu:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres email
  4. dane adresowe
  5. numer telefonu
  6. NIP
  7. PESEL
  8. numer rachunku bankowego
  9. data urodzenia
  10. miejsce urodzenia
  11. dane członków rodziny w celu skorzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa
 4. Zakres powierzenia GBR Consulting danych osobowych pracowników Klientów i innych osób z nimi współpracujących regulują odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych podpisywane indywidualnie z każdym Klientem (art. 28 RODO).
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartych z Klientami umów na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, prowadzenia obsługi księgowej oraz obsługi kadrowo – płacowej, a także innych usług uzgodnionych z Klientem oraz w celu wykonywania obowiązków prawnych.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane?

 1. Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są orany administracji publicznej, w tym przede wszystkim organy administracji skarbowej, ZUS, Sądy Rejestrowe oraz inne organy jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z decyzji danego organu lub przepisów prawa. Odbiorcami danych są także pracownicy GBR Consulting, współpracownicy, w tym adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, tłumacze, biegli rewidenci, księgowi, informatycy, firmy audytorskie, firmy ubezpieczeniowe, banki oraz  inne osoby współpracujące z naszą firmą.
 2. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na wyraźne polecenie Klienta bądź za jego wcześniejszą pisemną zgodą, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z nałożonych obowiązków prawnych.

§ 3 Jak długo przechowywane są dane?

Przetwarzane przez nas dane są przechowywane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania łączącej nas z Klientem umowy na świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, prowadzenia obsługi księgowej, obsługi kadrowo – płacowej lub innych usług uzgodnionych w umowie. Po zakończeniu umowy, dane będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Okres przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów pracowniczych oraz księgowych podyktowany jest przepisami sektorowymi.

§ 4 Zabezpieczenia

GBR Consulting przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). GBR Consulting przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 5 Mechanizm cookies

 1. GBR Consulting nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej GBR Consulting. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GBR Consulting.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klienta cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez GBR Consulting przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez GBR Consulting danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji, a także świadczenia usług przez GBR Consulting. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, GBR Consulting poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@gbrconsulting.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez GBR Consulting moich danych osobowych”.
 3. GBR Consulting informuje, że Klienci oraz inne osoby występujące w ich imieniu posiadają dostęp do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacji uznania przez Klientów lub osoby działających w ich imieniu, że przetwarzanie przez GBR Consulting danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają oni prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Adres naszego biura

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, +48 12 433 80 71FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00